Copyright (autorské právo)

1. Obecná ustanovení

David Musil (IČ: 87977800, zapsán do živnostenského rejstříku), který je autorem těchto webových stránek (dále jen „provozovatel“) a Milan Sochůrek (bydliště: Kosmova 6, Brno) („dále jen vlastník“), který je jejich vlastníkem vydávají podmínky a právní omezení k používání těchto internetových stránek („dále jen "podmínky“) na adrese www.restaurant-karla4.cz (dále jen „internetové stránky“).

Tyto podmínky se vztahují na všechny osoby, které chtějí užívat nebo užívají tyto internetové stránky („dále jen uživatelé“).

Vlastník těchto stránek, který je v souladu se zák. č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (dále jen "autorský zákon"), oprávněn vykonávat majetková práva k těmto internetovým stránkám.

2. Používání internetových stránek

Užívat tyto internetové stránky, jinak než pro vlastní informativní potřebu, bez souhlasu provozovatele není dovoleno. Jiné využití podléhá předchozímu schválení ze strany provozovatele v souladu s autorským zákonem. Používání těchto internetových stránek je pro všechny osoby bezplatné. Je přísně zakázáno zasahovat jakýmkoliv způsobem bez souhlasu provozovatele do obsahu či technické podstaty těchto internetových stránek. Právo rozhodovat o změně, odstranění či doplnění jakékoliv součásti těchto internetových stránek má pouze vlastník a provozovatel.

3. Odmítnutí a omezení odpovědnosti

Informace publikované na těchto internetových stránkách vycházejí z informací, které jejich vlastník poskytuje pro veřejnost. Provozovatel ani vlastník neručí za správnost a úplnost informací na těchto internetových stránkách a může je bez předchozího upozornění kdykoliv změnit. Provozovatel ani vlastník těchto internetových stránek nenesou žádnou odpovědnost za případné škody, které uživatelům mohou vzniknout v souvislosti s jejich užíváním. Provozovatel ani vlastník dále nenesou žádnou odpovědnost za obsah internetových stránek třetích subjektů, které lze navštívit prostřednictvím těchto internetových stránek. Provozovatel ani vlastník nenesou žádnou odpovědnost ani za reklamu, popř. jinou formu propagace prováděnou jakýmkoliv třetím subjektem prostřednictvím těchto internetových stránek. Všechny objekty, které jsou na těchto internetových stránkách umístěny, jsou zde na přání vlastníka a autor tedy nenese žádnou odpovědnost za vzniklé škody třetím osobám a porušené právní podmínky. Provozovatel ani vlastník neodpovídají za obsah sdělení, které si mezi sebou vyměňují uživatelé některých částí internetových stránek (diskusní fóra), a vyhrazují si právo odstranit sdělení, které obsahuje jakoukoliv informaci, kterou je možné považovat za protiprávní, urážlivou nebo jinak nepřijatelnou.

4. Přístup na stránky a ochrana osobních údajů

Přístup na tyto internetové stránky může být ze strany provozovatele podmíněn poskytnutím některých osobních údajů uživatele ve smyslu zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, v platném znění. V takovém případě bude provozovatel s těmito údaji nakládat v souladu s právními předpisy.

5. Závěrečná ustanovení

Zveřejnění jakýchkoliv údajů či informací na těchto internetových stránkách, s výjimkou těchto podmínek, nemá povahu žádného právního úkonu směřujícího ke vzniku právního vztahu mezi provozovatelem a uživatelem, pokud nebude v jednotlivých případech uvedeno jinak. Tyto podmínky je oprávněn měnit či doplňovat pouze provozovatel a vlastník. Podmínky a právní omezení používání těchto internetových stránek jsou platné a účinné dnem jejich zveřejnění.

Datum vydání: 13. 07. 2012
David Musil, Milan Sochůrek - Všechna práva vyhrazena.